UCCNC - UCR201 bezdrátová ovládací konzole

Popis bezdrátové ovládací konzole UCR201

 

Wifi bezdrátová ovládací konzole UCR201 je určena pro použití se softwarem UCCNC. Samotné tělo konzole je vyrobeno z ABS, osazeno tlačítky a ručním otočným ovladačem. Konzole je doplněna USB bezdrátovým vysílačem určeným pro připojení do USB počítače na kterém je spuštěn řídící software UCCNC. Konzole umožňuje manuální polohování ve všech obráběcích osách, regulování otáček frézovacího vřetene, řízení rychlosti posuvu do řezu, urychlení nastavování nulové výšky Z, usnadňuje čištění a mazání systému a další. Konzole je osazena zabudovaným podsvíceným LCD displejem. Tento displej zobrazuje aktuální hodnoty v pracovních osách, rychlost posuvu, otáčky frézovacího vřetene, režim posuvu,.. Konzole umožňuje komfortní ovládání stroje při běžném provozu, kdy obsluze umožní vykonávání rutinní práce bez nutnosti použití klávesnice a myši.

 

Instalace ovladačů

 

Ovladače zařízení UCR201 se instalují automaticky pomocí softwaru UCCNC. Soubory ovladače jsou nakopírovány instalačním programem UCCNC do složky UCCNC / USB_installer_UCR201. Není potřeba jej dodatečně stahovat a instalovat.

 

Instalace UCR201 Plugin

 

Zásuvný plugin UCR201 se automaticky nainstaluje do softwaru UCCNC.Není potřeba jej dodatečně stahovat a instalovat.

 

Bezpečnostní upozornění

 

Pohyblivé předměty, jako jsou osy obráběcích strojů a automatizačních zařízení, jsou potenciálně nebezpečné, dodržujte proto vždy všechny platné bezpečnostní předpisy a normy týkající se vašeho stroje. Vždy instalujte spínače bezpečnostních STOP tlačítek a další požadovaná bezpečnostní prvky do řídícího systému a ujistěte se, že zařízení řízené UCR201 splňuje všechny platné bezpečnostní normy.

 

Vždy udržujte výrobek v suchu a v dostatečné vzdálenosti od padajících třísek a prachu. Zařízení chraňte před poškozením.

Výrobce nemůže převzít zodpovědnost za osobní zranění a / nebo finanční ztrátu způsobenou selháním zařízení nebo v důsledku chyby v této dokumentaci.

 

Systémové požadavky

 

Požadavky na PC systém jsou shodné s požadavky softwaru UCCNC.

frekvence procesoru min. 1,6 GHz

paměť ram min 1 GB RAM

místo na pevném disku 16 GB

grafická karta kompatibilní s OpenGL 1.3

Windows XP, 7, 8, 10 (32 a 64 bitové verze)

2x USB port

 

 

Rozměrová specifikace URC201

 

 

Aktivace/povolení konzole UCR201 v software UCCNC

 

Po úspěšné instalaci softwaru UCCNC je potřeba v UCCNC aktivovat/povolit plugin UCR201.

Chcete-li povolit tento plugin, spusťte program UCCNC a přejděte na záložku Configuration/General settings a stiskněte tlačítko Configure plugin.

V konfiguračním okně Plugins configuration najděte řádek pluginu UCR201 a zaškrtněte v něm políčko Enabled(povolit).

Je-li zaškrtnuto políčko Call startup, otevře se okno Plugins configuration při každém spuštění UCCNC.

Po změně nastavení pluginu restartujte UCCNC.

Následující obrázek zobrazuje okno konfigurace pluginu s povoleným modulem UCR201:

 

 

 

Okno Plugin configuration

 

 

Okno pluginu obsahuje všechna konfigurační nastavení, která lze provést pomocí bezdrátové ovládací konzole. Pro konfiguraci zařízení jednoduše změňte hodnoty parametrů v konfiguračním okně. Nové nastavení se automaticky uloží do aktuálně použitého profilu UCCNC. Pro každý profil lze tudíž zvolit individuální nastavení.

Parametry jsou následující:

 

Going idle time: Doba nečinnosti v sekundách, po kterou konzole čeká od než vypne podsvícení LCD. (nečinnost= nezmáčknutí tlačítka či pootočení ručním ovládacím kolem) Hodnotu lze nastavit v rozmezí 10-240 sekund s krokem 10 sekund. Čím delší je čas, tím více energie spotřebuje konzole a tím kratší výdrž baterií (AA)

 

Backlight brightness: Hodnota lze nastavit mezi 0 až 100% s krokem 10%. Čím vyšší je jas, tím více energie spotřebuje LCD display a tím kratší životnost baterií v konzoli.

 

Number of decimal places: Nastavení počtu zobrazovaných desetinných míst

 

MPG filter constant: Tento parametr lze nastavit tak, aby bylo ovládání ručního kola pohodlné s různými parametry nastavení UCCNC pro posuvy v osách. Čím nižší je hodnota, tím menší plynulost pohybu, avšak zároveň tím rychlejší reakce/odezva softwaru na pootočení ručním ovládacím kolem. Optimální hodnota závisí na konkrétních nastaveních a osobních preferencích obsluhy.

 

MPG speed multiplier: Tento parametr určuje o kolik se stroj posune v ose/osách na jedno pootočení ručním ovládacím kolem o jeden dílek. Čím vyšší hodnota tohoto parametru, tím větší uražená vzdálenost v ose na pootočení o jeden dílek ručním ovládacím kolem.

 

RF region: Oblast RF je důležitým parametrem, protože nastavuje základní frekvenci komunikace. Základní frekvence je vždy na volném rádiovém kanálu, ale tato frekvence je pro různé kontinenty odlišná. Vyberte prosím příslušnou oblast pro vaši polohu. Možné hodnoty jsou Evropa a USA / Austrálie.

 

RF channel: Existuje 8 možných rádiových frekvenčních kanálů jak pro šířku pásma USA / AUS, tak pro evropskou šířku pásma. Pokud se v jednom blízkém okolí používá více zařízení UCR201, MUSÍ být každé zařízení konfigurováno na jiný RF kanál, jinak by se komunikace jednotlivých konzolí překrývala – zasahovala do sebe. Vezměte prosím na vědomí, že při změně čísla kanálu RF musí být v konzoli UCR201 vybráno stejné číslo kanálu.

 

MPG enable button: K dispozici jsou 2 tlačítka stejná po obou stranách konzole. Tato tlačítka mohou být použita jako tlačítka pro zajištění bezpečnosti pro ruční kolo MPG, která zamezují nechtěnému pohybu stroje při neúmyslném pootočení ručním ovládacím kolem. Možná nastavení tohoto parametru jsou Disable (Zakázat), chcete-li používání těchto tlačítek zakázat(nedoporučujeme), nebo aktivace ručního ovládacího otočného kola levým tlačítkem nebo aktivace ručního ovládacího otočného kola pravým tlačítkem nebo aktivace ručního ovládacího otočného kola stisknutím obou tlačítek.

 

F1 to F5 button numbers: Tlačítka F1 až F5 na konzoli jsou vlastní programovatelná tlačítka. Každé tlačítko lze připojit k tlačítkovému kódu softwaru UCCNC a po stisknutí tlačítka se vykoná funkce příslušící tomuto tlačítku programu UCCNC. Například přiřazení kódu 128 tlačítku F1 vyvolá při stisknutí tlačítka F1 funkci Start cyklu. Úplný seznam kódů tlačítek naleznete v dokumentaci k softwaru UCCNC. (Ve vašem kořenovém adresáři UCCNC složka Documentation a v ní soubor s názvem „Buttons_by_number“)

 

RF signal strength: Ukazuje, sílu rádiového spojení mezi konzolí a USB vysílačem připojeným do počítače.

 

Window Always On Top: Zaškrtněte toto políčko, aby se okno pluginu objevovalo vždy navrch.

 

Tlačítka a ruční ovládací kolo

 

Na přední straně konzole UCR201 jsou umístěny 4 řady tlačítek. Tlačítko Reset (STOP tlačítko) je umístěno na pravém boku konzole. Bezpečnostní tlačítka/tlačítka aktivace konzole jsou umístěna na jejích bocích.

 

 

Funkce tlačítek jsou následující:

 

První řádek na přední straně jsou tlačítka označená F1, F2, F3, F4, F5.

Jedná se o vlastní tlačítka a jejich funkce mohou být volně přiřazeny funkcím tlačítek softwaru UCCNC. (viz. kapitola 8.1)

 

Druhý řádek obsahuje následující funkce v pořadí zleva doprava:

 

Start cyklu/pauza:

Vyvolá funkci spuštění cyklu softwaru UCCNC, čímž software spustí program nahraného G-kódu

Pokud program již provádí cyklus, pak se volá funkce posuvného kanálu, která pozastaví provádění kódu, dokud se tlačítko znovu nestlačí.

 

Stop cyklu: Vyvolá funkci tlačítka Stop cyklu v softwaru UCCNC, což zastaví provádění g-kódu

 

SafeZ: Přesune osu Z do výšky safeZ (bezpečná výška = výška ve které nehrozí kolize při přesunu v rovině XY)

 

Spindle on/off: Zapínání a vypínání pracovní jednotku.

Třetí řádek obsahuje následující funkce v pořadí zleva doprava:

 

Axis / FRO / SRO: Přepínání mezi souřadnicemi os(Axis) /nastavování rychlosti posuvu (FRO) / nastavování otáček vřetena (SRO).

 

MPG Mode: Vybírá režim řízení MPG(=manuální řízení), který dovoluje konzoli posunovat se v osách v režimu jog.

 

MPG step / speed: Přepíná mezi režimy jog posunu = dovoluje volit mezi kontinuálním/krokovým režimem.

 

 

M / W. Koord .: Přepíná mezi zobrazením strojních a pracovních souřadnic.

Čtvrtý řádek obsahuje následující funkce v pořadí zleva doprava:

 

Home: Tlačítko Home

 

Zero Axis: Vynuluje vybranou osu

 

Probe Z: Vyvolá makro M31 – odměření pomocí senzoru délky upnutého nástroje

 

Goto Zero: Přesune všechny osy do aktuálně nastaveného nulového bodu

 

Na boční straně konzole je tlačítko RESET. Stisknutí tlačítka Reset volá funkci RESET v softwaru UCCNC(stejné tlačítko jako to, které vás vítá blikáním při každém spuštění software UCCNC). Stisknutí tohoto tlačítka funguje stejně jako stisknutí tohoto tlačítka v software UCCNC. Mechanické odblokování tohoto tlačítka je prováděné stejně jako odblokování stlačeného bezpečnostního STOP tlačítka na stroji.

 

Položky nabídky a navigace

 

Bootloader

Řadič automaticky vstoupí do bootloaderu a zobrazí obrazovku zavaděče, pokud je k dispozici zrcadlo firmwaru, které musí být opraveno.

Bootloader zobrazuje různé statistiky zařízení.

Číslo kanálu RF lze také vybrat v bootloaderu.

Bootloader lze vyvolat při stisknutém tlačítku Reset současným stiskem a držením tlačítek F1 a F5 po dobu delší než 5 sekund.

 

Následující obrázek zobrazuje spuštění bootloaderu v konzoli:

 

 

Následující snímek ukazuje výběr RF kanálů v bootloaderu:

 

 

Chcete-li zvolit osu k posunutí, stiskněte tlačítko Axis / FRO / SRO a poté vyberte osu ve které chcete posouvat.

 

Výběr a přepínání mezi jednotlivými položkami(X,Y,Z,F,S) na obrazovce se provádí opakovaným stiskem stejného tlačítka.

Display je schopen zobrazit až 6 pracovních os, avšak záleží na nastavení konkrétního softwaru UCCNC resp. na tom, které osy máte nastaveny jako povolené k zobrazení v UCCNC

 

Následující snímek zobrazuje jak vypadá zvolená osa (v tomto případě osa X):

 

 

Chybová hlášení

 

Existují 2 možné chybové zprávy. Jedna z nich je zobrazena, pokud není k počítači připojen žádný software pro ovládání. Tato zpráva se zobrazuje, když software UCR201 není spuštěn, nebo pokud USB vysílač nefunguje, případně pokud je signál příliš slabý pro připojení.

 

 

Druhá zpráva se zobrazí, když je nabíjení baterií příliš nízké, aby zařízení mohlo bezpečně pracovat. Ikona vpravo nahoře naznačuje příliš nízké nabití akumulátoru. Když se tato zpráva zobrazí je potřeba vyměnit baterie – jedná se o klasické tužkové baterie velikosti AA.

 

 

 

 

Návod k obsluze bezdrátové ovládací konzole UCR201 pro CNC systémy Stepcraft a řídící software UCCNC