STEPCRAFT - jednotka řízeného oscilačně-tangenciálního nože OTK3

Oscilačně tangenciální nůž je určen pro dělení materiálů pomocí kmitajícího nože. Je ideální zejména pro řezání papíru, kartonu, lepenky, měkkých a tuhých pěnových hmot, textilií, kůží, usní, pryží, gumy, koberců a dalších materiálů. Byl vyvinut zejména pro soukromé uživatele (např. návrháře modelů). V komerčním sektoru je OTK-3 vhodný spíše pro příležitostné, individuální či jednosměnné použití například pro výrobu vzorků a prototypů. Jednotka není určena do 3 směnného provozu. I přesto, že byl OTK-3 vyvinut zejména pro CNC systémy STEPCRAFT, lze jej při dodržení veškerých bezpečnostních předpisů efektivně provozovat i na jiných CNC systémech.

 

POPIS PRACOVNÍ JEDNOTKY:

 

1 = 15ti pinová D-Sub zásuvka
2 = Kryt s integrovanou řídící elektronikou a aktivním chlazením
3 = vypínač ON / OFF
4 = Motor zajišťující oscilaci břitu
5 = Kolečko pro ruční nastavení polohy čepele (výšky zdvihu)
6 = Tělo OTK-3 s vnějším upínacím průměrem 43 mm (EURO neck)
7 = Dvířka pro mazání a čištění OTK s typovým štítkem
8 = Motor zajišťující natáčení břitu ve směru řezu
9 = Kolečko pro ruční nastavení směru orientace čepele
10 = Upevňovací šroub kluzného ložiska/přítlačné patky
11 = upínací hřídel břitu vč. červíku pro fixaci čepele
12 = otvor pro zasunutí upínací části břitu (stopku Weldon)

 

Pozn.: Před prováděním jakýchkoli úprav odpojte OTK-3 od zdroje napájení. Eliminujete tak riziko náhodného spuštění.

 

ÚČEL POUŽITÍ:

 

řezání vinylu, dýhy, kartonu, kůže, pěnových hmot, gumy, koberců a dalších materiálů

 

SPECIFIKACE ČEPELÍ OSCILAČNĚ-TANGENCIÁLNÍHO NOŽE:

 

Užitná výška čepele (max. hloubka řezu): 6/10/15/25 mm
Celková délka: 36 mm (46 mm)
Průměr upínacího dříku-stopky: 6,0 mm

Nabídka čepelí pro otk zde

 

INSTALACE A NASTAVENÍ UCCNC

 

Úspěšné a bezpečné uvedení OTK-3 do provozu s UCCNC vyžaduje instalaci příslušeného profilu pro UCCNC(viz. článek zde) a zároveň kontrolu příp. přenastavení několika parametrů v UCCNC. Jsou jimi:


Configuration/Axis Setup/A-Axis/


pomocí zatržítka aktivujte čtvrtou rotační osu (osa A) 

parametry pro tuto osu nastavte tak, jak vidíte na následujícím obrázku (změnu hodnoty parametru vždy potvrďte stiskem klávesy Enter)

 

Pozn.: Motor pro polohování čepele vyžaduje 3200 kroků pro rotaci o 360 °. Z toho plyne, že jeden stupeň činí 8 889 kroků.

 Configuration/Axis Setup/Spindle/

 


Configuration/General Settings/

 

Offset / G54 

 

 

Pracovní offset A = Je hodnota, o kterou je poloha A0, nulový bod obrobku osy otáčení změněn a rovná se úhlu mezi polohou spínače referenčního spínače a A0 poloha osy otáčení oscilačního listu. 

Vybraný software CAM definuje polohu A0 osy otáčení kotouče. Ve výchozím nastavení je směr řezu resp. šroubové spojení (šroub se závitem) spoje Weldon v poloze A0 musí směřovat přesně do kladného směru X (viz dále ilustrace). Hodnota korekce je cca. 240 °.

 

 DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP - PRVNÍ SPUŠTĚNÍ:

 

1) Připravte testovací program (G-KOD)

- Pro první zkušební spuštění je potřeba vytvořit či stáhnout testovací soubor. Jedná se o jednoduchý krátký program který vyřeže čtverec se stranou o délce 50 mm. 

- Vytvořte nový soubor v počítači pomocí textového editoru(např. pomocí poznámkového bloku)

- Nakopírujte do něj následující g-kod:
 

 

/Test program G-kod pro OTK3


G90

G0 X0 Y0

M3 S100

G0 A0

G0 Z0

G1 Z-5.5 F1000

G1 X50 F600

G0 Z2

G0 A90

G1 Z-5.5 F1000

G1 Y50 F600

G0 Z2

G0 A180

G1 Z-5.5 F1000

G1 X0 F600

G0 Z2

G0 A270

G1 Z-5.5 F1000

G1 Y0 F600

G0 Z2

G0 A0

M5

M30

 

a program uložte jako „otk-3- soubor test.nc “

 

Pozn.: Soubor s programem lze namísto přípravy v poznámkovém bloku stáhnout ke stažení ZDE

 

2) Upněte jednotku OTK-3 do upínací příruby 43 mm vašeho CNC systému. OTK-3 by měla být do příruby usazena tak, aby hřídel motoru zajišťujícího oscilaci byla rovnoběžně s osou Y. V případě usazení o 90° pootočeně (rovnoběžně s X) nebude možné využít celý pracovní rozsah osy X.
3) Propojte jednotku OTK-3 s CNC systémem (příp. switchboxem) pomocí dodaného D-sub 15 kabelu (15pinový propojovací kabel)

Pozn.: Ujistěte se, že kabel nebude nepřekážet břitu ani jakékoli další části CNC systému.

4) Spusťte UCCNC a proveďte standardní úkony po spuštění CNC (RESET, HOME ALL, příp. WARMUP)

5) Manuálně či pomocí tlačítka CENTER přesuňte jednotku OTK do středu pracovní plochy 

6) Jednotku OTK v ose Z přesuňte do takové výšky, aby se pracovní část jednotky v dolní úvrati nacházela minimálně 10mm nad pracovním stolem

7) Nastavte pracovní počátek pro X,Y,Z

8) Přepněte vypínač na těle jednotky OTK-3 z polohy OFF do polohy ON.

9) Otevřete pracovní soubor a pomocí START CYCLE spusťte program.

Pozn.: OTK-3 by měl začít oscilovat, následně se přesunout do rohu řezaného tvaru (čtverce) a začít jej řezat proti směru hodinových ručiček

10) Po úspěšném dokončení znovu spusťte pracovní cyklus znovu a využijte ho pro otestování funkčnosti bezpečnostního STOP tlačítka a tlačítka Reset v UCCNC

11) Pokud bezpečnostní STOP tlačítko funguje správně, položte na pracovní stůl CNC podložku(např. plsť) a na ní položte testovací materiál o tloušťce cca 5,5mm (ideálně lepenka či karton).

11) Testovací materiál zajistěte proti pohybu např. pomocí vakuového stolu či oboustranné lepící pásky 

12) Upněte čepel do OTK-3.

Pozn.: Povolte červíka(cup screw) a opatrně zasuňte stopku čepele tak, aby upínací ploška čepele byla orientována proti povolenému zajišťovacímu červíku, červíka následně znovu utáhněte.

13) Pootáčením ručním kolečkem na přední straně jednotky OTK-3 nastavte čepel do dolní úvrati oscilace (nejnižší bod)

14) Nastavte polohu pracovního počátku pro osu Z tak, aby se špička čepele ve své spodní úvrati dotýkala horní plochy materiálu
16) Znovu spusťte testovací program a počkejte na jeho dokončení.. Výsledkem by měl být čistý výřez ve tvaru čtverce.

 

ÚPRAVA HLOUBKY, VÝŠKY, RYCHLOSTI POSUVU DO ŘEZU A OSCILACE:

 

Posuv do řezu

pro případ potřeby korekce rychlosti posuvu do řezu lze tuto provést přímo v g-kodu změnou parametru Fhodnota kdy hodnota je udávaná v mm/min  Př. F600 (= 600 mm / min)

regulaci posuvu do řezu během spuštěného programu lze provádět pomocí UCCNC a to procentuálně pomocí tlačítek +/-

Hloubka řezu

Pro případ potřeby korekce hloubky řezu (odlišná tloušťka testovaného materiálu) lze tuto provést přímo v g-kodu změnou hodnoty za písmenem Z v řádcích obsahujících G1 Z-5.5 F1000

Výška řezu

Pro případ potřeby změny výšky řezu (odlišná tloušťka testovaného materiálu) lze tuto provést jednoduše pomocí výměny čepele za čepel s požadovanou délkou.

Oscilace - počet kmitů čepele

Pro případ potřeby regulace počtu zdvihů čepele (rychlosti oscilace), lze toto provádět pomocí MDI řádky a do ní zadaného příkazu Shodnota(hodnota = číslo v rozmezí 0-100), dle následující tabulky:

 

 

DOPORUČENÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY:

 

Maximální hloubka řezu závisí na délce břitu, druhu řezu, typu řezaného materiálu a rozsahu v ose Z. Vezměte v úvahu, že teoretická délka řezu resp. výška obrobku může dosáhnout maximálně poloviny pracovního prostoru Z. U snadno řezatelných materiálů, jako jsou pěnové desky, neexistují žádná omezení hloubky řezu související se sílou motorů OTK-3. Materiály, které se řezají obtížně, by se měly řezat s co nejpomalejší hodnotou oscilace, protože krokový motor má vyšší točivý moment při nižších rychlostech. Alternativně lze řez provádět na několik průchodů. Tepelně citlivé materiály je potřeba řezat s co nejvyšším rychlostí posuvu do řezu, příp. nízkou rychlostí oscilace. Rychlost zdvihu=oscilace je řízena pomocí řídícího software. Obecná doporučená nastavení podmínek obrábění:

 


Pozn.: U naprosté většiny aplikací je nejlepších výsledků dosahováno při hodnotách uvedených v tabulce. U tepelně citlivých materiálů je vhodné zvýšit hodnotu posuvu do řezu, příp. snížit rychlost oscilace.

 

 

 CAD/CAM PŘÍPRAVA - VECTRIC

 

- příprava nástrojové dráhy je totožná s přípravou nástrojových drah pro klasický tažený nůž - podrobně je tento postup popsán v kapitole CAD/CAM PŘÍPRAVA - VECTRIC (bez gadgetu Drag knife) v článku STEPCRAFT - TAŽENÝ NŮŽ DRAG KNIFE  

  

DOPORUČENÝ STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP:

 

1)Spusťte CNC systém a UCCNC ve správném profilu (profil pro OTK)

2) proveďte standardní kalibrační proceduru (Home all)

3) proveďte standardní proceduru určení pracovního počátku (Zero all)

4) zaveďte Váš program - G-kód (Load file)

5) zkontrolujte upnutí materiálu, délku upnuté čepele a zapnutí oscilace (přepínač na oscilační jednotce v poloze I)

6) spusťte pracovní cyklus a vyčkejte na jeho dokončení (Start cycle)