VECTRIC - editce nástroje v databázi nástrojů

Zadávání parametrů nástroje do CAM (v našem případě Vectric)

 

1) Otevření databáze nástrojů

 

 

2) Výběr databáze nástrojů

 

 

 

3) Zadávání informací o nástroji

NAME (NÁZEV)

Zde můžete upravit název nástroje. Používejte zobrazený formát = typ nástroje (průměr). Můžete do popisu či poznámky také přidat směr vyklízecích spirál či typ materiálu, pro který je nástroj optimalizován.

 

GEOMETRIE

DIAMETER (PRŮMĚR)

Zde specifikujte průměr pracovní části nástroje. Lze zvolit mezi metrickou a imperiální soustavou .

 

PARAMETRY OBRÁBĚNÍ:

PASS DEPTH (HLOUBKA)

V případě dřeva doporučujeme nastavit hloubku zanoření rovnu polovině průměru použitého nástroje a to obzvláště v případě tvrdších listnatých dřevin. Obecně platí, že tato hodnota by neměla překročit hodnotu průměr použitého nástroje.

 

STEPOVER (BOČNÍ KROK)

Toto nastavení je důležité zejména při frézování kapes tzn. při odstraňování materiálu pruh za pruhem a určuje míru překrytí dvou vedle sebe jdoucích rovnoběžných částí nástrojové dráhy. Standardní nastavení tohoto parametru odpovídá 40%, což je optimální hodnota překryvu jak pro klasické frézování kapes tak i pro hrubovací frézování reliéfů,3D tvarů,.. Pro dosažení ideálního výsledku při začišťovací(dokončovací) fázi frézování, doporučujeme snížení této hodnoty na 10% a to obzvláště v případě frézování drobných detailů za použití ballnose fréz o průměrech menších než 2 mm.

 

POSUV A OTÁČKY

SPINDLE SPEED (OTÁČKY VŘETENA)

Pokud používáte frézovací jednotku STEPCRAFT HF-500, můžete jednoduše regulovat otáčky vřetene. Pro frézování dřevěných materiálů se snažte volit otáčky nad 15000 ot/min. (v případě MM-1000 pozice otočného přepínače 4) Vyšší otáčky = vyšší řezná rychlost = menší úběr na zub = drobnější kinematické nerovnosti = vyšší jakost obrobeného povrchu.

 

Optimalizace otáček (pro konkrétní typ materiálu)

 

Začněte s frézováním a sledujte chování frézovacího vřetene a nástroje při práci. Pokud uslyšíte jakékoliv zpomalení či pokles otáček, anebo nástroj začíná chvět, přerušte obrábění a zvyšte otáčky. Pokud má nástroj tendenci materiál připalovat, otáčky naopak snižte. Pokud se pohybujete ve správném rozsahu optimálních otáček, měl by zvuk frézovacího vřetene i nástroje během frézování znít konstantně.

 

FEED RATE (POSUV DO ŘEZU)

Při frézování dřeva doporučujeme pro začátek nastavit posuv do řezu na polovinu jeho maximální hodnoty a následně jeho rychlost postupně optimalizovat.

 

 

 

Optimalizace rychlosti posuvu (pro konkrétní typ materiálu)

 

Spusťte program v UCCNC s parametrem FACT 100% (=standardní hodnota odpovídající zadaným parametrům v databázi nástrojů; v našem případě rychlost 25m/s ) a sledujte vřeteno při práci. Pokud slyšíte jakékoliv zpomalení či pokles otáček, anebo nástroj začíná chvět, přerušte program a zvyšte otáčky nebo snižte rychlost posuvu. V případě, že nástroj i vřeteno během frézování vykazuje stabilní otáčky a nepálí materiál, můžete zvýšit rychlost FACT na 200% (tzn. na maximální povolenou rychlost posuvu 50mm/s). Pokud vřeteno i nástroj po zvýšení rychlosti stále vykazuje stabilní otáčky a nepálí materiál, můžete se vrátit do databáze nástrojů, zvýšit hodnotu úběru na průchod (hloubka) a znovu zvyšovat rychlost posuvu FACT od 100% až do chvíle než zaslechnete jakékoliv zpomalení, pokles otáček, anebo zachvění nástroje. V tu chvíli přerušte frézování a snižte aktuální hodnotu FACT o 10%. Následně znovu vyzkoušejte zda má vřeteno stabilní otáčky a nástroj nevibruje. Přesvědčte se, že aktuální hodnota FACT nepřesahuje 150%. Zvyšte v databázi nástrojů v CAM programu posuv nástroje do řezu na hodnotu 37 mm/s a parametry nástroje uložte. (Doporučujeme pro snažší orientaci do popisu nástroje přidat informace o počtu břitů-spirál a materiálu pro který jste nástroj optimalizovali. (např.: Databáze nástrojů/Dřevo/End Mill 2F UP (3mm))

Pozn. Doporučujeme s rychlostí posuvu nepřesahovat hodnotu 45mm/s. Krokové motory cnc systému jsou při vyšších rychlostech značně zatíženy, snižuje se tím jejich moment krutu a při maximální rychlosti také může docházet ke ztrátám kroků. Dalším důvodem pro nepřekračování hranice rychlosti posuvu 45 mm/s jsou specifika samotného obráběného materiálu - dřevo je anizotropní materiál (jarní a letní dřevo, suky, růstové vady..), jeho vlastnosti tak nejsou všude stejné a stejně tak i řezný odpor. Proto je dobré nechávat si v hodnotě úběru i rychlosti posuvu do řezu rezervu.

 

PLUNGE RATE (RYCHLOST ZÁPICHU)

tato hodnota určuje, jak rychle se bude fréza svisle zapouštět do materiálu. Během optimalizování této hodnoty mějte na paměti, že fréza není vrták a vyžaduje tudíž tuto rychlost mnohem nižší. Pro většinu dřevin doporučujeme nastavit hodnotu rychlosti zápichu pod 10 mm/s. V případě že vámi zvolený nástroj nemá břit přes střed, doporučujeme též vedle rychlost zvážit i využití funkce postupného zapuštění do materiálu (rampa nebo spirála).

 

ČÍSLO NÁSTROJE

 

V případě že používáte systém automatické výměny nástroje, číslo nástroje značí pozici nástroje v zásobníku nástrojů.